اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم(۹۹-۹۸)

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم(۹۹-۹۸)

۲۳ دی ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۱ کد : ۵۰۳۵ رویدادها
تعداد بازدید:۹۱

اطلاعیه حذف و اضافه  نیمسال دوم(99-98)

حذف و اضافه  نیمسال دوم (99-98با توجه به تقویم آموزشی دانشگاه طبق برنامه زمانبندی ذیل از طریق پورتال آموزشی انجام خواهد شد.

سال ورود

تاریخ حذف و اضافه اینترنتی

ساعت

ورودی 95 و ما قبل

یکشنبه 98/11/27

8

الی

15:30

ورودی 96

یکشنبه 98/11/27

9

الی

15:30

ورودی 97

یکشنبه 98/11/27

11

الی

15:30

ورودی 98

یکشنبه 98/11/27

13

الی

15:30

 

 

 

* 

 

 

 

 

همچنین از ساعت 15:30 روز یکشنبه 98/11/27 الی 8 صبح روز بعد و از ساعت 16 تا 24 روز دو شنبه 98/11/28 حذف و اضافه از طریق پورتال برای همه دانشجویانی که به هر دلیل در فرصت تعیین شده موفق به حذف و اضافه خود نشده‌اند (همه ورودی‌ها) باز خواهد بود.  

مهم : حذف و اضافه در روز اول فقط از طریق پورتال صورت می‌پذیرد لذا ضروری است دانشجویان ترمیم واحد های خود را از این طریق انجام دهند، اما فقط در موارد خاص دانشجویانی که تا پایان روز اول حذف و اضافه موفق به ترمیم واحد های انتخابی خود نشده اند میتوانند شخصاً جهت رفع مشکل دروس انتخابی خود طبق برنامه زمانبندی زیر در روز دو شنبه مورخ  98/11/28صرفاًبه دفتر گروه آموزشی خود مراجعه حضوری داشته باشند بدیهی است از ساعت 8 الی 15/30 روز دوم حذف و اضافه امکان حذف و اضافه از طریق پورتال نخواهد بود.

مجرای ورودی طرح و بررسی مشکلات واحد گیری دانشجویان ، گروه آموزشی مربوطه می باشد و روز دوم حذف و اضافه آخرین مهلت برای این منظور است. بدیهی است درخواستهای ارائه شده پس از این تاریخ قابل بررسی نخواهد بود.

سال ورود

تاریخ ترمیم واحد حضوری

ساعت

 

ورودی95 و ما قبل

دو شنبه98/11/28

8  الی  9

 

 

 

ورودی96

دو شنبه98/11/28

9  الی  10

 

ورودی 97

دو شنبه98/11/28

10 الی 12

 

ورودی 98

دو شنبه98/11/28

13 الی 30/15

 

 
 

نکات بسیار مهم درخصوص حذف و اضافه:

  1. دانشجویان در مرحله حذف و اضافه مجاز به اخذ 2 درس، حذف 2 درس و تغییر گروه 1 درس در صورت داشتن شرایط بوده و امکان انتخاب واحد برای آنان در این مرحله وجود نخواهد داشت.
  2. درمرحله حذف و اضافه برای تغییر گروه درسی که در مرحله انتخاب واحد ثبت شده نیاز به حذف درس و سپس اخذ گروه جدید نیست بلکه کافی است با استفاده از ستون تغییر گروه، گروه جدید را ثبت نمود.
  3. رعایت کلیه موارد آموزشی در مرحله انتخاب واحد و حذف‌واضافه ازجمله پیشنیاز، همنیاز، تطابق درس از نظر تعداد واحد و نام درس با سرفصل دروس رشته دانشجو، تداخل برنامه هفتگی، تداخل  برنامه امتحانی حداقل واحد و سقف واحد به عهده دانشجو  بوده و در صورت عدم رعایت موارد مذکور، در هر زمان از ترم که مشخص شود (حتی زمان امتحان پایان‌ترم) درس غیر مجاز حذف خواهد شد.
  4. در مرحله حذف و اضافه امکان حذف دروسی که تعداد دانشجوی ثبتنامی در آن کمتر از حدنصاب باشد، نخواهد بود.
  5. در دروس انتخابی امکان حذف  و حذف اضطراری درسی که همنیاز درس دیگری است نخواهد بود.
  6. تمام دروسی که تحت عنوان دروس ارائه شده در پورتال آموزشی نمایش داده میشود مربوط به رشته شما نیست لذا دانشجویان دقت نمایند دروس انتخابی دقیقاً مطابق با سرفصل دروس رشته آنها باشد. دانشجویان رشته فیزیک ورودی 94 به بعددروسی که که عبارت ( 94 به بعد ) و رشته نقشه برداری (ورودی 95 به بعد ) دروسی که عبارت (95 به بعد )مشخص شده اخذ نمایند..
  7. بدلیل امکان تغییر برنامه هفتگی و امتحانی برخی از دروس از طرف گروههای آموزشی، دانشجویان موظف هستند در مرحله حذف و اضافه و پس از آن حتما دروس انتخابی خود را دقیقاً کنترل و بررسی کنند در غیر اینصورت مسئولیت هرگونه عدم اطلاع از تداخل برنامه هفتگی و امتحانی و یا حذف دروس بدلیل به حد نصاب نرسیدن به عهده دانشجو می باشد .
  8. دانشجویان میبایست به اطلاعیههایی که در هنگام انتخاب واحد و حذف و اضافه در سایت دانشگاه صفحه معاونت آموزشی و یا صفحه گروههای آموزشی اعلام میگردد، توجه نمایند.                                                                                                                                                                                                                                            اداره کل آموزش دانشگاه