اطلاعیه مدعی ترم آخر نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیه مدعی ترم آخر نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیه مدعی ترم آخر نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱
۲۳ تیر ۱۴۰۱ | ۱۱:۳۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۱۰

اطلاعیه دانشجویان مدعی ترم آخر

طبق آئیننامه آموزشی دانشجوی ترم آخر در صورت لزوم میتواند
حداکثر تا 24 واحد درسی را اخذ نماید و در صورتیکه دو درس  غیرعملی مورد نیاز وی ارائه نشده باشد با موافقت گروه آموزشی و مشروط به اینکه جمع واحدهای انتخابی وی بیش از 24 واحد نباشد، می
تواند آن درس را بصورت معرفی به استاد اخذ نماید.

لذا دانشجویانی که برای فارغالتحصیلی نیاز به اخذ حداکثر 24 واحد درسی ویا اخذ فقط دو درس غیرعملی بصورت معرفی به استاد داشته و هیچگونه تداخل برنامه هفتگی و یا امتحانی ندارد، انتخاب واحد و حذف و اضافه خود را مانند سایر دانشجویان انجام دهند و جهت ارسال فرم ادعای فارغالتحصیلی روزهای یکشنبه 13 و دوشنبه 14 شهریور ماه 1401  از ساعت 8 الی 13  به دفتر گروه آموزشی خود اقدام کرده تا بررسی و اقدام لازم از طرف گروه مربوطه صورت پذیرد.

نکات مهم:

  1. دانشجویانی که با واحدهای ارائه شده و اخذ حداکثر 20 واحد درسی فارغالتحصیل میشوند نیاز به تکمیل فرم مذکور ندارند.
  2. دانشجویان دقیقاً دروس گذرانده خود را با لیست دروس رشته خود کنترل نمایند.

اداره کل آموزش دانشگاه


( ۲ )

نظر شما :