فرم های تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۱۴۸۴۳

جهت دسترسی به فرم های آموزشی دوره کارشناسی ارشد به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://education.tafreshu.ac.ir/fa/regulation/category/46/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF

جهت دسترسی به فرم های آموزشی دوره دکتری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://education.tafreshu.ac.ir/fa/regulation/category/47/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۴۰۲