معاون مدیر آموزش

تعداد بازدید:۳۳۴

آقای حمید عزیزی

**************************

شرح وظایف: 

- مدیریت سامانه های آموزش( سما سامانه، سامانه درخواستها و ....)

- انجام امور مربوط به پورتال سازمان سنجش (آزمون سراسری کارشناسی)

- مشارکت در دریافت و ارسال کلیه مکاتبات حوزه مدیریت آموزشی

-انجام کلیه امور محوله از سوی مدیر و معاون آموزش

- انجام امور مربوط به حوزه امتحانات و آزمون سراسری

- همکاری و همفکری در خصوص رفع مشکلات آموزشی ادارات آموزش دانشکده های تابعه

- تعامل و همکاری با دانشجویان و اساتید در خصوص حل مشکلات مربوط به پورتال

- مشارکت در ثبت نمرات دانشجویان، تطبیق دروس و معادلسازی دروس دانشجویان انتقالی و تعییر رشته

- مشارکت در انجام امور ثبت نام و پذیرش شدگان آزمون سراسری

- مشارکت، همکاری و همفکری در تدوین برنامه های عملیاتی، راهبردی و عملکردی مدیریت امور آموزشی

- مشارکت در اجرای کلیه امور داخلی مدیریت آموزشی

- مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولین ذیربط

- ارائه پیشنهاد و نوآوری در حیطه امور محوله

- همکاری و همفکری با واحدهای دانش آموختگان، اداره خدمات آموزشی جهت انجام بهتر امور مربوطه

 

تلفن تماس: 36241479-086