معرفی مدیران

تعداد بازدید:۱۹۳

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

   دکتر علی کاظمی

تحصیلات: دکترای مهندسی برق-کنترل

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن دفتر: 08636241267- 08636227420

وب سایت: http://faculty.tafreshu.ac.ir/kazemy/fa

 

        مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

       دکتر محمد جواد عبدالهی فرد

         تحصیلات: دکترای مهندسی برق-الکترونیک

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن دفتر:08636241273 ، 08636241274

وب سایت: http://faculty.tafreshu.ac.ir/abdollahifard/fa

 

مدیر امور آموزشی دانشگاه

دکتر ابوالفضل حسنی بافرانی

تحصیلات: دکترای مهندسی مکانیک

مرتبه علمی: استادیار

تلفن دفتر:08636241273 ، 08636241274

وب سایت: http://faculty.tafreshu.ac.ir/baferani/fa

 

مدیر امور آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه

دکتر سجاد صدر

تحصیلات: دکترای مهندسی برق-قدرت

مرتبه علمی: استادیار

تلفن دفتر:08636241273 ، 08636241274

وب سایت: http://faculty.tafreshu.ac.ir/sadr/fa