شورای آموزش دانشگاه

تعداد بازدید:۸۰

شورای آموزشی دانشگاه

شورای آموزشی دانشگاه برای تهیه و تنظیم برنامههای آموزشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه، کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات لازم در زمینه فعالیتهای آموزشی با حضور معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، معاونان آموزشی دانشکدهها، مدیر امور آموزشی دانشگاه و دو تا چهار تن از اعضای هیات علمی دانشگاه به پیشنهاد معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و تصویب شورای دانشگاه تشکیل میشود.

وظایف

  • تهیه و پیشنهاد آیین نامههای مختلف آموزشی، با همکاری مسئولان ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای آن
  •  تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامههای آموزشی دانشگاه و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب
  •  انجام بررسیهای لازم و تصمیم گیری درباره فعالیتهای آموزشی
  •  تعیین ضوابط ناظر بر دورههای کارشناسی ارشد و دکتری
  • مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی و تنظیم برنامههای درسی و امتحانی
  • برقراری ارتباط با دانشگاههای داخلی و خارجی برای جلب همکاری آنان در زمینههای گوناگون آموزشی
  • نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامههای آموزشی، از طریق دفتر نظارت و ارزیابی آموزش دانشگاه
  • اجرای دورههای کوتاه مدت آموزشی
  • اطمینان یافتن از اجرای درست وظایف واحدهای وابسته از طریق اعمال نظارت مستقیم برکار آنها و نیز ایجاد هماهنگی بین آن واحدها
  • ایجاد زمینه رشد خدمات رایانهای برای پیشبرد اهداف آموزشی دانشگاه.