شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

تعداد بازدید:۸۰

شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای تهیه و تنظیم برنامههای آموزشی مقطع تحصیلات تکمیلی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه، کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات لازم در زمینه فعالیتهای آموزشی با حضور معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، روسای دانشکده ها و مدیران گروه ها، مدیر امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه تشکیل میشود.

وظایف

 1. تدوین و پیشنهاد برنامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
 2.  تعیین دروس کمبود و جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد
 3.  پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چارچوب برنامه مصوب به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 4. نظارت بر نحوه اجرای برنامه های درسی و دیگر فعالیت ها دانشجویان دوره کارشناسی ارشد
 5.  تعیین استاد راهنمای تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در بدو ورود
 6.  برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی
 7.  بررسی و اظهار نظر در مورد مشکلات آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 8.  بررسی شرایط و سوابق تحصیلی اساتید جهت تدریس
 9.  بررسی کیفیت آموزش و اساتید دوره های تحصیلات تکمیلی
 10.  پیشنهاد تأسیس رشته ها و دوره های جدید تحصیلات تکمیلی به شورای دانشگاه
 11.  تصویب استاد راهنما و مشاور پیشنهادی
 12. تصویب عناوین و طرح پیشنهادی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد
 13.  تعیین اعضاء هیأت داوران برای شرکت در جلسه دفاعیه پایان نامه
 14.  تعیین زمان دفاع از پایان نامه دانشجویان بر اساس گزارش پایان کار استاد راهنما
 15.  نظارت بر مراحل اجرایی پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی
 16.  دریافت و نظارت بر گزارش مکتوب هر سه ماه پیشرفت کار پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 17.  رسیدگی به مشکلات دانشجو در مرحله نگارش پایان نامه
 18.  تدوین راهنمای نگارش پایان نامه
 19.  طرح و رسیدگی به مشکلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 20.  تدوین گزارش دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته ها، مقاطع و برنامه های آموزشی در موضوعات مختلف
 21.  پیشنهاد راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت موجود
 22. موافقت با فرصت تحصیلی اضافی/ مرخصی تحصیلی/ مهمان شدن دانشجویان کارشناسی ارشد در چهارچوب آیین نامه آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی و ارسال آن به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 23. بررسی و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده به شورا