کمیته ترفیعات دانشگاه

تعداد بازدید:۷۸

کمیته ترفیعات دانشگاه

این کمیته عهده‎‎دار بررسی فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضای هیات علمی دانشگاه بر اساس آیین نامه اجرایی خدمت موظف اعضای هیات علمی میباشد. ترکیب این کمیته شامل رئیس دانشگاه (یا یکی از اعضای هیات علمی به انتخاب ایشان) معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری دانشگاه، مدیر  دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه میباشد.