اداره خدمات آموزشی

تعداد بازدید:۶۲۵۱

کارشناس : خانم زهره جوهریان

شماره تماس : 36241273 -086  و 36241274 -086

******************************************************

در این واحد نظارت بر کلیه امور آموزشی دانشجویان در کل دوره تحصیل طبق آیین نامه آموزشی ، بخشنامه ها و دستورالعملهای آموزشی صورت میگیرد.

                      

فعالیتهای این واحد به شرح زیر میباشد:

- برنامه ریزی و نظارت بر انتخاب واحد،حذف و اضافه و حذف اضطراری

- تهیه و پیشنهاد تقویم آموزشی  و اعلام آن به دانشکدها و دانشجویان

- بررسی درخواستهای آموزشی دانشجویان ودر صورت لزوم ارجاع آن به شورا

- بررسی کلی وضعیت انتخاب واحد دانشجویان از نظر آیین نامه آموزشی و سرفصل دروس

- صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان

- تخصیص کلاس برای دروس ارائه شده  و نظارت بر امور کلاسها

- امور مربوط به درخواست انتقال و میهمانی دانشجویان

- بررسی درخواستهای تغییر رشته و انجام امور مربوط به آن

- بررسی درخواستهای مرخصی تحصیلی و انجام  امور مربوط به آن

- بررسی درخواستهای حذف ترم  دانشجویان و انجام امور مربوط به آن

- بررسی در خواست انصراف از تحصیل

- بایگانی آموزشی