واحد امتحانات و نمرات

تعداد بازدید:۵۷۴۳

کارشناس : آقای حمید عزیزی

 ******************************

در این واحد امور مربوط به امتحانات ، نمرات وارزیابی وضعیت تحصیلی دانشجویان صورت میپذیرد.

 فهرست فعالیتهای این بخش به شرح زیر میباشد:

- تدارک و برنامه ریزی برگزاری امتحانات پایان ترم (صدور کارت امتحان،کلاسبندی،تخصیص شماره صندلی،تعیین مراقب ،سوالات و ...)

- پیگیری ثبت نمرات توسط استادان محترم

- آماده سازی سیستم برای ثبت نمرات

- ثبت غیبت های امتحانی دانشجویان

- ثبت غیبت بیش از حد مجاز کلاسی دانشجویان (16/3)

- تطبیق و برابر سازی دروس دانشجویان انتقالی، تغییر رشته و انصرافی و ثبت نمره آن

- بررسی و ثبت دروس و نمرات دانشجویان میهمان در سایر دانشگاهها

- ارسال نمرات دانشجویان میهمان از سایر دانشگاهها

- صدور مجوز و لیست نمره معرفی به استاد و تکدرس

-  بررسی انواع فرمهای معدل و تعداد واحد (وام ، ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ، ثبت نام  پذیرفته شدگان ارشد و ...)

- بررسی و ارزیابی وضعیت تحصیلی دانشجویان از نظر مشروطی

- صدور احکام دانشجویان مشروط و محروم ازتحصیل

-  بررسی و آماده کردن فرم جهت پرونده های قابل طرح در کمیسیون موارد خاص

  آیین نامه و نکات مهم در خصوص امتحانات

ایمیل واحدامتحانات: emtehanat@tafreshu.ac.ir

شماره تماس : 36241273 -086