واحد امتحانات و نمرات

تعداد بازدید:۴۸۹۲

کارشناس :  خانم  زهرا سادات سجادی فر 

شماره تماس : 36241273 -086 و 36241274 -086 

********************************************************************

در این واحد امور مربوط به امتحانات ، نمرات وارزیابی وضعیت تحصیلی دانشجویان صورت میپذیرد.

           آیین نامه و نکات مهم در خصوص امتحانات

 

فهرست فعالیتهای این بخش به شرح زیر میباشد:

- تدارک و برنامه ریزی برگزاری امتحانات پایان ترم (صدور کارت امتحان،کلاسبندی،تخصیص شماره صندلی،تعیین مراقب ،سوالات و ...)

- پیگیری ثبت نمرات توسط استادان محترم

- آماده سازی سیستم برای ثبت نمرات

- ثبت غیبت های امتحانی دانشجویان

- ثبت غیبت بیش از حد مجاز کلاسی دانشجویان (16/3)

- تطبیق و برابر سازی دروس دانشجویان انتقالی ، تغییر رشته و انصرافی و ثبت نمره آن

- بررسی و ثبت دروس و نمرات دانشجویان میهمان در سایر دانشگاهها

- ارسال نمرات دانشجویان میهمان از سایر دانشگاهها

- صدور مجوز و لیست نمره معرفی به استاد و تکدرس

-  بررسی انواع فرمهای معدل و تعداد واحد (وام ، ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ، ثبت نام  پذیرفته شدگان ارشد و ...)

- بررسی و ارزیابی وضعیت تحصیلی دانشجویان  از نظر مشروطی

- صدور احکام دانشجویان مشروط و محروم ازتحصیل

-  بررسی  و آماده کردن فرم جهت پروندهای قابل طرح در کمسین موارد خاص