معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۵۶۷۱

حوزه معاونت آموزشی اجرای برنامه های آموزشی دانشگاه را در مقاطع مختلف بر عهده دارد.

 

اهم وظایف این حوزه را میتوان به شرح زیر بیان کرد:

- اداره و نظارت بر کلیه امور آموزشی دانشگاه

- مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان مربوطه

- نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی  دانشگاه

- تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزشی

- تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشگاه

- نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته

- برنامه ریزی امورآموزشی با همکاری واحدهای مربوطه

- نظارت بر حسن اجرای برنامه و فعالیت های آموزشی دانشکده ها و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیات رئیسه

- ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و انعکاس آن به ریاست دانشگاه  و دانشکده ها

 

                          تلفن: 08636241267  

                        فاکس: 08636227420