اطلاعیه مهم پروژه،کارآموزی و اردوی کارورزی (جدید)

۰۹ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۵:۵۷ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۴۶

اطلاعیه

((پروژه  ـ کارآموزی ـ اردوی کارورزی))

(جدید)

بدینوسیله نکاتی در خصوص پروژه ، کارآموزی و اردوی کارورزی جهت اطلاع و توجه دانشجویان به شرح ذیل اعلام میگردد.

1 ـ پروژه 

1ـ1ـ انتخاب واحد پروژه در ترمهای اول و دوم همزمان با سایر دروس اخذ خواهد شد و برای ترم تابستان نیز در اردیبهشت‌ماه طبق اعلام قبلی(از طریق پورتال) خواهد بود و زمان شروع پروژه در ترم مهر اول مهرماه، ترم بهمن 15 بهمن ماه و ترم تابستان  اول  تیرماه می‌باشد.

1ـ2ـ مهلت انجام پروژه طبق مصوبه شورای آموزشی  مورخ 1401/02/26 اگر در jتابستان و یا در ترم اول اخذ شده باشد تا 15 بهمن همان سال و اگر در ترم دوم اخذ گردد تا 15شهریور سال بعد  خواهد بود.

1ـ3ـ در صورت عدم وصول نمره تا پایان مهلت تعیین شده بجای نمره، غیبت  ( غیر قابل حذف)  درج خواهد شد و در ترم پس از مهلت تعیین شده  پروژه برای دانشجو پروژه را  انتخاب واحد کرده و حداکثر تا پایان همان ترم مهلت تحویل و ثبت نمره را خواهد داشت و در صورتیکه باز هم نمره به آموزش ارسال نشود مجدداً غیبت درج شده و دانشجو برای نیمسال بعدی (در صورت داشتن سنوات) اخذ خواهد کرد.

1ـ4ـ انتخاب موضوع  پروژه با نظارت و هماهنگی گروههای آموزشی صورت می‌پذیرد.

 

2ـ کارآموزی

2ـ1ـ زمان انتخاب واحد کارآموزی در ترم اول و دوم همزمان با دروس دیگر خواهد بود و در ترم تابستان در  اردیبهشت ماه  طبق اعلام قبلی (از طریق پورتال) صورت می‌گیرد. در ترم‌های اول و دوم جمع واحدها با احتساب کارآموزی حداقل 10 و حداکثر 12 واحد می‌تواند باشد و اگر در تابستان انتخاب شود، درس دیگری را نمی‌توان اخذ کرد.

2ـ2ـ بعد از ثبت‌نام کارآموزی دانشجویان بایستی نسبت به جایابی واحد صنعتی با هماهنگی دفتر ارتباط با صنعت اقدام نمایند و دفتر ارتباط با صنعت طبق لیست ثبت‌نام کارآموزی ارسالی از سوی آموزش معرفی‌نامه خطاب به واحد صنعتی صادر خواهد نمود، لذا شرکت در کارآموزی بدون ثبت نام در پورتال آموزش فاقد اعتبار است.

2ـ3ـ پس از اتمام دوره کارآموزی که مدت ساعت آن طبق سر فصل این درس مشخص گردیده ،  دانشجویان  حداکثر تا آخر امتحانات پایان ترم برای نیمسالهای اول  و دوم  و 10 مهرماه برای ترم تابستان مهلت دارند گزارش کارآموزی خود را به دفتر گروه آموزشی  و گواهی انجام دوره کارآموزی صادره از سوی واحد صنعتی را  به واحد کارآموزی تحویل نمایند.

2ـ4ـ برای دانشجویانی که گزارش کارآموزی خود را به همراه گواهی انجام کار در مهلت  تعیین شده مذکور تحویل ندهند غیبت (غیر قابل حذف)  درج خواهد شد.

3ـ اردوی کارورزی

3ـ1ـ به دلیل طولانی بودن اردوی کارورزی ، حضور تمام وقت و اینکه اردو کاملاً در فضای باز بصورت پیوسته انجام می‌شود، این درس فقط در ترم تابستان ارائه می‌شود.

3ـ2ـ انتخاب واحد این درس از طریق پورتال آموزشی در اردیبهشت ماه طبق اعلام قبلی انجام می‌شود.

3ـ3ـ دانشجویانی که اردوی کارورزی اخذ نمایند مجاز به انتخاب درس دیگری در تابستان نمی‌باشند.

3ـ4ـ دانشجویان بایستی اردوی کارورزی را در نزدیکترین تابستان به ترم آخر تحصیلی خود اخذ کنند.

3ـ5ـ زمان تحویل گزارش اردوی کارورزی حداکثر آخر شهریورماه می‌باشد.

3ـ6ـ برای دانشجویانی که گزارش اردوی کارورزی خود را در مهلت تعیین شده به دفتر گروه آموزشی خود تحویل ندهند، غیبت(غیرقابل حذف) درج خواهد شد.                                                                              

                                                                                                                                                                                                            اداره کل آموزش


( ۱ )

نظر شما :