آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
تأیید اصلاحات انجام شده رساله - رسید دریافت نسخه صحافی شده رساله دکتری تخصصیفرم ها
فرم گزارش پیشرفت و تمدید سنوات دانشجویان دکتری تخصصی (نیمسال نهم به بعد)فرم ها
گزارش پیشرفت کار آموزشی و پژوهشی رساله دکتری تخصصیفرم ها
درخواست مجوز برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصیفرم ها
درخواست شرکت درارزیابی پژوهشی ۲ دکتری تخصصی (پیش دفاع از رساله)فرم ها
درخواست شرکت در ارزیابی پژوهشی ۱ دکتری تخصصی (دفاع از پیشنهاد رساله)فرم ها
درخواست شرکت درآزمون جامع آموزشی دکتری تخصصیفرم ها
درخواست حذف نیمسال تحصیلی دکتری تخصصیفرم ها
درخواست مرخصی تحصیلی دکتری تخصصیفرم ها
فرم تعیین استاد راهنمای کارشناسی ارشدفرم ها
پرداخت هزینه های پایان نامه کارشناسی ارشدفرم ها
تأیید اصلاحات انجام شده رساله - رسید دریافت نسخه صحافی شده کارشناسی ارشدفرم ها
گواهی اعلام کفایت و تأیید علمی پایان نامه جهت برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشدفرم ها
فرم گزارش پیشرفت و تمدید سنوات نیمسال کارشناسی ارشدفرم ها
پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشدفرم ها
درخواست مهمانی تک درس کارشناسی ارشدفرم ها
درخواست حذف نیمسال تحصیلی کارشناسی ارشدفرم ها
درخواست مرخصی تحصیلی کارشناسی ارشدفرم ها
تعهد مفقودی کارت دانشجوییفرم ها
درخواست انصراف از تحصیلفرم ها