اطلاعیه انصراف از تحصیل کارشناسی

۰۹ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۶:۰۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۴۱

نکات قابل توجه در خصوص انصراف از تحصیل  

طبق ماده 22 آئیننامه آموزشی مورخ 24/12/93 به شماره 244759/2 وزارت علوم، تحقیقات‌وفناوری، دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت کتبی با همراه داشتن کارت‌دانشجویی به آموزش دانشگاه ارائه دهد. دانشجو مجاز است فقط برای یکبار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در غیر اینصورت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می‌شود.

* دانشجویان پسرکه از معافیتتحصیلی استفاده میکنند :

1- در طول تحصیل فقط یکبار می‌توانند انصراف داده و مجدد شروع به تحصیل نمایند.

2- از تاریخ انصراف یکسال فرصت دارند تا خود را به نظام‌وظیفه جهت خدمت سربازی معرفی نمایند.

3- چنانچه در زمان انصراف مشمول مدرک کاردانی باشند و بخواهند با اخذ مدرک کاردانی انصراف داده و مجدد شروع به تحصیل نمایند نباید مدت تحصیل آنها در دانشگاه اولیه بیشتر از 5 نیمسال باشد در غیر اینصورت با اخذ مدرک کاردانی باید خود را به سازمان نظام‌وظیفه معرفی نمایند.

 

*دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره روزانه :

 1- چنانچه پس از انصراف قصد ادامه تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات‌آموزشی تحت پوشش وزارت علوم،تحقیقات‌وفناوری داشته باشند ارسال مدارک تحصیلی آنها بلامانع می‌باشد ولی ارسال ریزنمرات تأئید شده جهت تطبیق نمرات، پس از پرداخت هزینه آموزش رایگان امکان‌پذیر می‌باشد.

2- جهت ادامه تحصیل دردانشگاه‌آزاد، دانشجوی منصرف از تحصیل می‌بایستی جهت ارسال مدارک‌تحصیلی و ریزنمرات به آن دانشگاه، آموزش رایگان  خود را پرداخت نماید.

3- پرداخت هزینه آموزش رایگان به ازاء هر ترم تحصیلی که دانشجو انتخاب‌واحد کرده و یا مرخصی‌تحصیلی داشته است محاسبه می‌گردد و نحوه پرداخت آن از طریق سامانه سجاد وزرات علوم می‌باشد.                                                                                                          

                                                                                                     اداره کل آموزش دانشگاه


( ۵ )

نظر شما :