فرم ها

فرم تعهد رفع نواقص پرونده

درخواست آموزشی

درخواست انصراف از تحصیل

تعهد مفقودی کارت دانشجویی

 

*مقطع کارشناسی ارشد

درخواست مرخصی تحصیلی

درخواست مهمانی تک درس

پیشنهاد پایان نامه

درخواست تمدید سنوات ترم پنجم

درخواست تمدید سنوات ترم ششم

گواهی اعلام کفایت و تأیید علمی پایان نامه جهت برگزاری جلسه دفاع

تأیید اصلاحات انجام شده رساله - رسید دریافت نسخه صحافی شده رساله

پرداخت هزینه های پایان نامه

مراحل انجام کار بعد از دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

*مقطع دکتری

درخواست مرخصی تحصیلی

درخواست شرکت درآزمون جامع آموزشی

درخواست شرکت در ارزیابی پژوهشی 1 (دفاع از پیشنهاد رساله)

درخواست شرکت درارزیابی پژوهشی 2 (پیش دفاع از رساله)

درخواست مجوز برگزاری جلسه دفاع از رساله

گزارش پیشرفت کار آموزشی و پژوهشی رساله (این فرم مربوط به ارائه گزارش از پیشرفت کار رساله در هر ترم پس از تصویب پیشنهاد رساله تا پایان ترم نهم بوده و ارائه آن برای ثبت نام نیمسال بعد ضروری میباشد.)

فرم تمدید سنوات دانشجویان مقطع دکتری (نیمسال دهم به بعد)

تأیید اصلاحات انجام شده رساله - رسید دریافت نسخه صحافی شده رساله